Grand Black 'n' Easy KOLEGENDE Velika nagradna igra

od 04.11. do 04.12.2019.Pravilnik Republike Srpske

Pravilnik Federacije BiH
Grand Black 'n' Easy Grand Black 'n' Easy kafa i solja Kolegenda set blackneasy BlackNEasy

Pravila nagradne igre "KOLEGENDE" Republika Srpska

ORGANIZATOR I TRAJANJE NAGRADNE IGRE

U skladu sa Zakonom o igrama na sreću Republike Srpske (Službeni glasnik RS br., 22/2019) i na osnovu Rješenja o odobrenju nagradne igre broj: 06/4-463-2770/19 od 05.09.2019. godine, Organizator nagradne igre ispred Društva Grand d.o.o., pod nazivom "KOLEGENDE" (U daljem tekstu: Nagradna igra) je ATACO d.o.o. Mostar Podružnica Banja Luka (U daljem tekstu: Organizator).

Nagradna igra traje u periodu od 04.11.2019. godine do, uključujući, 04.12.2019. godine i organizira se na teritoriji Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.
Osoba koja se prijavi radi učestvovanja u Nagradnoj igri u daljem tekstu se naziva Učesnik.
Osoba koja se prijavi radi učestvovanja u Nagradnoj igri prihvata pravila Nagradne igre i s njima se u cijelosti slaže.

MEHANIZAM

Za učestvovanje u Nagradnoj igri je potrebno:

PROMO SET

Za potrebe Nagradne igre će na tržištu biti plasiran Black’n’Easy promo set sljedeće sadržine:

REGISTROVANJE I OTVARANJE PROFILA

Nagradna igra se realizira na internet stranici www.blackneasy.com

Za registraciju i otvaranje profila su potrebni e-mail adresa Učesnika i kod sa promo flajera.

Profil Učesnika ima svoj username i password. Username profila je e-mail, a password je kod sa promo flajera.

Ukoliko Učesnik prilikom kreiranja profila, točnije ukucavanja koda, dobije obavještenje da mu je kreiranje profila onemogućeno/da je kod neaktivan/neispravna e-mail adresa ili da iz nekog drugog razloga ne može da otvori profil, a posjeduje Kod iz promo seta, Učesnik treba da se obrati kontakt centru Grand kafe na besplatan broj telefona: 0800/200-003.

KREIRANJE SADRŽAJA NA PROFILU

Na profilu postoji pet polja za ubacivanje sadržaja i to, četiri polja za fotografije i jedno za video.

Kako bi Učesnik učestvovao u Nagradnoj igri, potrebno je da postavi bar jednu fotografiju ili bar jedan video.

Učesnik može da okači fotografiju ili video svog kolege/a ili koleginice/a uz tekstualno obrazloženje zašto je kolega sa postavljenog videa ili fotografije legenda - kolegenda.

Učesnik minimalno može ubaciti jednu fotografiju ili video, a maksimalno 4 fotografije i jedan video.

Maksimalna veličina ukupnog okačenog materijala je 200 megabajta.

Uz svaku ubačenu fotografiju ili video učesnik može da postavi i tekst veličine do 500 karaktera.

Fotografije, video i tekst treba da pokažu zašto je kolega/e ili koleginica/e legenda/e – kolegenda/e.

PRIJAVLJIVANJE PROFILA NA NAGRADNU IGRA

Učesnici mogu da otvore profil i postave materijal na profil bilo kada u toku perioda trajanja Nagradne igre.

Učesnik može da pristupa profilu i da ga mijenja sve dok ne klikne dugme PRIJAVI.

Kada Učesnik klikne dugme PRIJAVI, profil postaje aktivan nakon administracije organizatora.

Podaci koje Učesnik mora da popuni da bi izvršio aktiviranje (PRIJAVLJIVANJE) profila su: ime, prezime, spol, adresa, grad, telefon i naziv firme u kojoj radi.

Podaci se skupljaju isključivo u cilju sprovođenja Nagradne igre Kolegende, a za obradu profila od strane stručnog žirija i neće se dalje dijeliti.

OBJAVLJIVANJE PROFILA

Nakon postavljanja sadržaja i popunjavanja podataka, a klikom na dugme PRIJAVI, administrator organizatora pregleda materijal i ukoliko je u skladu sa propozicijama Nagradne igre objavljuje prijavu u sekciji “Profili” nakon čega je Profil objavljen.

Profili će biti vidljivi i javno dostupni za pregled na internet stranici www.blackneasy.com.

Učesnici će dobiti obavještenje putem e-mail-a da je njihova prijava odobrena/odbijena od strane administratora.

Učesnici koji su postavili materijal kako bi učestvovali u Nagradnoj igri, a čija je prijava odbijena, dalje ne učestvuju u Nagradnoj igri.

IZBOR I PROGLAŠENJE DOBITNIKA

Izvlačenje dobitnika će biti nadzirano od strane tročlanog žirija imenovanog ispred Organizatora.

Nagradna igra se sastoji iz dva kruga. Žiri bira najkreativniji profil po završetku svakog kruga.

Jedan Učesnik može da otvori više profila. Jedan kod iz poklon seta Uživanje za pamćenje se može iskoristiti za kreiranje jednog profila. Jedna osoba može biti nagrađena samo jednom u toku perioda trajanja Nagradne igre. Jedan profil može biti nagrađen samo jednom u toku perioda trajanja Nagradne igre.

KRUGOVI NAGRADNE IGRE

Prvi krug Nagradne igre traje od 04.11.2019. do uključujući 18.11.2019. godine.

Drugi krug Nagradne igre traje od 19.10.2019. do uključujući 04.12.2019. godine.

Vremenski period krugova se odnosi na vrijeme prijave Profila, a ne na vrijeme objavljivanja Profila na sajtu.

PROGLAŠENJE POBJEDNIKA

22.11.2019. godine – proglašava se prvi najkreativniji profil od svih profila prijavljenih tokom prvog kruga trajanja Nagradne igre.

Nagrada prvog kruga je 1 x Xiaomi električni trotinet + 1x Zona zabave za kolege.

10.12.2019. godine – proglašava se drugi najkreativniji profil od svih profila prijavljenih tokom prvog i drugog kruga trajanja Nagradne igre, a koji nije prethodno nagrađivan.

Nagrada drugog kruga je 1 x Xiaomi električni trotinet + 1x Zona zabave za kolege.

Jednom prijavljen profil učestvuje u Nagradnoj igri od trenutka objavljivanja do kraja Nagradne igre.

Svi pobjednički profili će biti objavljeni u dijelu "Dobitnici", i to njihovo: Ime, Prezime, Adresa i materijal pobjedničkih profila.

FOND NAGRADA

Svi dobitnici će biti nagrađeni nagradom koja je definirana u djelu "Nagrade" na internet stranici www.blackneasy.com.

Ukupan nagradni fond čine:

Ukupno zbir nagrada po jednoj zoni zabave za kolege iznosi 367,60 KM sa uračunatim PDV-om, odnosno za dvije zone zabave za kolege to iznosi 735,82 KM sa uračunatim PDV-om.

Ukupni nagradni Fond za Republiku Srpsku sa uračunatim PDV-om iznosi 2.625,60 KM.

PREUZIMANJE NAGRADA

Učesnici koji su otvorili pobjednički profil će biti kontaktirani od strane Organizatora Nagradne igre putem broja telefona koji ostavljaju prilikom aktiviranja profila. Pobjednici će biti kontaktirani najkasnije pet dana od završetka nagradne igre, a prije objavljivanja pobjedničkog profila na internet stranici. Pobjednici će biti objavljeni na internet stranici www.blackneasy.com. Učesnik mora da ispunjava sve uslove Nagradne igre, što provjerava stručni žiri prilikom izbora profila i u razgovoru sa potencijalnim pobjednikom. Nagrade se dodjeljuju lično. O terminu i lokaciji preuzimanja nagrade se stručni žiri dogovara sa dobitnikom. Dobitnik prilikom preuzimanja nagrade potpisuje izjavu da je u cijelosti preuzeo nagradu. Pri preuzimanju nagrade biće utvrđen identitet dobitnika, koji je dužan da podnese na uvid lični dokument iz kojeg će se uzeti sljedeći podaci: ime i prezime, datum i godina rođenja, adresa prebivališta i JMBG koji služi kao dokaz o identitetu dobitnika.

Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili bilo koju drugu nagradu, robu ili uslugu.

Nagrade se ne mogu prenositi na druge osobe.

PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo na učestvovanje u nagradnoj igri "KOLEGENDE" imaju sve osobe preko 18 godina starosti koje su nastanjene/imaju stalno mjesto boravka na teritoriji Republike Srpske, odnosno BiH, koji prihvaćaju odredbe i uvjete ovih Pravila (u daljem tekstu Učesnici/Sudionici).

Osobe koje su uključene u organizaciju i pripremu nagradne igre, a naručito uposlenici Organizatora i članovi njihove najbliže porodice ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri.

Maloljetna lica imaju pravo da učestvuju u nagradnoj igri u skladu sa zakonom.

Ukoliko je učesnik maloljetna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je po zakonu ili odluci državnog organa dužna da se stara o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

DISKVALIFIKACIJA

Svi profili čija je sadržina protivna prinudnim propisima, javnom poretku, pravilima morala, kao i profili komercijalnog karaktera i oni koji na bilo koji način zloupotrebljavaju Nagradnu igru biće automatski diskvalifikovani prije objavljivanja. Biti će uklonjeni profili koji se dovode u vezu sa: nasiljem, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, vjersku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promoviranja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.).

Ukoliko Organizator utvrdi nepravilnosti i zloupotrebu prilikom share-ovanja profila i korištenje nedozvoljenih alata za dobijanje većeg broja share-ova od strane Učesnika, Organizator zadržava pravo da istog Učesnika diskvalificira.

Organizator zadržava pravo da ne podijeli nagrade u slučaju da:

AUTORSKA PRAVA

Učesnik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava na postavljenu fotografiju/video/tekst.

Učesnik mora imati pristanak svake osobe na postavljenoj fotografiji/videu za prijavu na ovu Nagradnu igru i korištenje u skladu s ovim Pravilima. Učesnik garantuje da postavljenom fotografijom/videom/tekstom u cijelosti ne krši autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Učesnik koji je postavio fotografiju/video/tekst. Učestvujući u Nagradnoj igri Učesnik kao autor fotografije/videa/teksta bezuslovno prenosi na Organizatora isključivo pravo korištenja u promotivne svrhe branda Black’n’Easy, bez potrebe za navođenjem imena autora i to vremenski, prostorno, medijski i sadržajno neograničeno te bez posebne naknade autoru osim nagrade na koju ima pravo ako je dobitnik Nagradne igre. Učesnik daje saglasnost Organizatoru da na osnovu svog prava iskorišćavanja iz ovog člana to pravo prenese na treće osobe u istom opsegu. Prijavom fotografije/videa/teksta na Nagradnoj igri, Učesnik osniva i prenosi na Organizatora neograničeno besplatno pravo iskorišćavanja fotografije/videa/teksta u bilo kom obliku i isključivo za internu upotrebu i promociju brenda Black n Easy.

OPŠTE ODREDBE

Učestvujući u Nagradnoj igri, Učesnik pristaje i suglasan je da se svi lični podaci koje daje prikupe, sačuvaju, obrađuju i koriste za Organizatora i pravno lice Grand d.o.o. i da ni na koji način neće biti korišteni u druge svrhe. Učesnici se za sva dodatna pitanja i informacije u vezi sa Nagradnom igrom mogu obratiti putem kontakt centra na sljedeći besplatan broj: 0800/200-003.

Dobitnik je dužan prilikom davanja podataka da da istinite, tačne i potpune kontakt podatke o sebi. Dobitnik je saglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke.

Dobitnici su saglasni sa načinom objave dobitničkih profila koji su prethodno definirani u ovom Pravilniku. Organizator će preuzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osigura zaštitu osobnih podataka učesnika, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka učesnika za vrijeme trajanja ove nagradne igre u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Sudjelovanjem u nagradnoj igri učesnici prihvaćaju da Organizator i Društvo Grand d.o.o. mogu obrađivati njihove osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:

OPOREZIVANJE

Nagrade u ovoj Nagradnoj igri podliježu oporezivanju, što snosi Organizator.

Organizator za nagrađene, koji prime nagradu, preuzima obvezu uplate poreznih obveza u skladu sa važećim propisima u Republici Srpskoj, za što po potrebi nagrađeni organizatoru prilikom potpisivanja izjave o preuzimanju nagrade mora dostaviti lične podatke, fotokopiju lične karte i adresu prebivališta.

PRAVO IZMJENE OPĆIH PRAVILA NAGRADNA IGRE

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, iz opravdanih razloga uz prethodno odobrenje nadležnih organa, izvrši izmjene Pravila ove Nagradne igre, uz obavezu da iste nakon izmjene, bez odlaganja, objavi na internet stranici www.blackneasy.com i u dnevnim novinama.

ŠTETA I VIŠA SILA

Organizatori i osobe uključene u sprovođenje Nagradne igre neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu uključujući izmaklu korist koja bi mogla proizaći iz učestvovanja u Nagradnoj igri ili iz korištenja ili nemogućnosti korištenja nagrade. Ako nastupe okolnosti, na koje organizatori ne mogu da utiču (viša sila), organizatori mogu da otkažu Nagradnu igru. U tom slučaju moraju da obavijeste učesnike putem internet stranice www.blackneasy.com, a ako je potrebno i na druge razumne načine. U takvom slučaju više sile organizatori neće biti odgovorni za nastalu štetu.

Odluka orgаnizаtorа o svim pitanjima koja se odnose na Nagradnu igru, odnosno na primjenu ovih pravila, biće konačna i važi za sve učesnike.

Učesnici Nagradne igre učešćem u Nagradnoj igri pristaju na pravo Organizatora na tumačenje ovih Pravila te prihvaćaju takvo tumačenje koje će se po potrebi izdati od strane Organizatora.

OBJAVLJIVANJE PRAVILA

Ovi opšti uslovi i pravila Nagradna igre objavljeni su na internet stranici www.blackneasy.com i u jednim dnevnim novinama najkasnije 7 dana prije početka nagradne igre.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opšti uslovi i pravila Nagradne igre stupaju na snagu danom objavljivanja.

Za sve sporove koji proizlaze iz Nagradne igre koji mogu nastati između priređivača/organizatora i nadležan je sud u Banja Luci.


Broj: 763-1/2019

Dana 21.08.2019. godineATACO d.o.o. Mostar
Podružnica Banja Luka
Direktor
Mirko OpačakPravila nagradne igre "KOLEGENDE" Federacija BiH

ORGANIZATOR I TRAJANJE NAGRADNE IGRE

U skladu sa Rješenjem Federalnog ministarstva financija broj: 05-19-1-833-1/19-T.B. od 18.10.2019. godine, Organizator nagradne igre ispred Društva Grand d.o.o., pod nazivom “KOLEGENDE” (U daljem tekstu: Nagradna igra) je ATACO d.o.o. Mostar (U daljem tekstu: Organizator).

Nagradna igra traje u periodu od 04.11.2019. godine do, uključujući, 04.12.2019. godine i organizira se na teritoriji Federacije BiH.
Osoba koja se prijavi radi učestvovanja u Nagradnoj igri u daljem tekstu se naziva Učesnik.
Osoba koja se prijavi radi učestvovanja u Nagradnoj igri prihvata pravila Nagradne igre i s njima se u cijelosti slaže.

MEHANIZAM

Za učestvovanje u Nagradnoj igri je potrebno:

PROMO SET

Za potrebe Nagradne igre će na tržištu biti plasiran Black’n’Easy promo set sljedeće sadržine:

REGISTROVANJE I OTVARANJE PROFILA

Nagradna igra se realizira na internet stranici www.blackneasy.com

Za registraciju i otvaranje profila su potrebni e-mail adresa Učesnika i kod sa promo flajera.

Profil Učesnika ima svoj username i password. Username profila je e-mail, a password je kod sa promo flajera.

Ukoliko Učesnik prilikom kreiranja profila, točnije ukucavanja koda, dobije obavještenje da mu je kreiranje profila onemogućeno/da je kod neaktivan/neispravna e-mail adresa ili da iz nekog drugog razloga ne može da otvori profil, a posjeduje Kod iz promo seta, Učesnik treba da se obrati kontakt centru Grand kafe na besplatan broj telefona: 0800/200-003.

KREIRANJE SADRŽAJA NA PROFILU

Na profilu postoji pet polja za ubacivanje sadržaja i to, četiri polja za fotografije i jedno za video.

Kako bi Učesnik učestvovao u Nagradnoj igri, potrebno je da postavi bar jednu fotografiju ili bar jedan video.

Učesnik može da okači fotografiju ili video svog kolege/a ili koleginice/a uz tekstualno obrazloženje zašto je kolega sa postavljenog videa ili fotografije legenda - kolegenda.

Učesnik minimalno može ubaciti jednu fotografiju ili video, a maksimalno 4 fotografije i jedan video.

Maksimalna veličina ukupnog okačenog materijala je 200 megabajta.

Uz svaku ubačenu fotografiju ili video učesnik može da postavi i tekst veličine do 500 karaktera.

Fotografije, video i tekst treba da pokažu zašto je kolega/e ili koleginica/e legenda/e – kolegenda/e.

PRIJAVLJIVANJE PROFILA NA NAGRADNU IGRU

Učesnici mogu da otvore profil i postave materijal na profil bilo kada u toku perioda trajanja Nagradne igre.

Učesnik može da pristupa profilu i da ga mijenja sve dok ne klikne dugme PRIJAVI.

Kada Učesnik klikne dugme PRIJAVI, profil postaje aktivan nakon administracije organizatora.

Podaci koje Učesnik mora da popuni da bi izvršio aktiviranje (PRIJAVLJIVANJE) profila su: ime, prezime, spol, adresa, grad, telefon i naziv firme u kojoj radi.

Podaci se skupljaju isključivo u cilju sprovođenja Nagradne igre Kolegende, a za obradu profila od strane stručnog žirija i neće se dalje dijeliti.

OBJAVLJIVANJE PROFILA

Nakon postavljanja sadržaja i popunjavanja podataka, a klikom na dugme PRIJAVI, administrator organizatora pregleda materijal i ukoliko je u skladu sa propozicijama Nagradne igre objavljuje prijavu u sekciji “Profili” nakon čega je Profil objavljen.

Profili će biti vidljivi i javno dostupni za pregled na internet stranici www.blackneasy.com.

Učesnici će dobiti obavještenje putem e-mail-a da je njihova prijava odobrena/odbijena od strane administratora.

Učesnici koji su postavili materijal kako bi učestvovali u Nagradnoj igri, a čija je prijava odbijena, dalje ne učestvuju u Nagradnoj igri.

IZBOR I PROGLAŠENJE DOBITNIKA

Izvlačenje dobitnika će biti nadzirano od strane tročlanog žirija imenovanog ispred Organizatora.

Nagradna igra se sastoji iz tri kruga. Žiri bira najkreativniji profil po završetku svakog kruga.

Jedan učesnik može da otvori više profila. Jedan kod iz poklon seta Uživanje za pamćenje se može iskoristiti za kreiranje jednog profila. Jedna osoba može biti nagrađena samo jednom u toku perioda trajanja Nagradne igre. Jedan profil može biti nagrađen samo jednom u toku perioda trajanja Nagradne igre.

KRUGOVI NAGRADNE IGRE

Prvi krug Nagradne igre traje od 04.11.2019. do uključujući 12.11.2019. godine.

Drugi krug Nagradne igre traje od 13.11.2019. do uključujući 25.11.2019. godine.

Treći krug Nagradne igre traje od 26.11.2019. do uključujući 04.12.2019. godine

Vremenski period krugova se odnosi na vrijeme prijave Profila, a ne na vrijeme objavljivanja Profila na sajtu.

PROGLAŠENJE POBJEDNIKA

15.11.2019. godine – proglašava se prvi najkreativniji profil od svih profila prijavljenih tokom prvog kruga trajanja Nagradne igre.

Nagrada prvog kruga je 1 x Xiaomi električni trotinet + 1x Zona zabave za kolege.

29.11.2019. godine – proglašava se drugi najkreativniji profil od svih profila prijavljenih tokom prvog i drugog kruga trajanja Nagradne igre, a koji nije prethodno nagrađivan.

Nagrada drugog kruga je 1 x Xiaomi električni trotinet + 1x Zona zabave za kolege.

11.12.2019. godine - proglašava se treći najkreativniji profil od svih profila prijavljenih tokom prvog, drugog i trećeg kruga trajanja Nagradne igre, a koji nije prethodno nagrađivan.

Nagrada trećeg kruga je 1 x Xiaomi električni trotinet + 1x Zona zabave za kolege.

Jednom prijavljen profil učestvuje u Nagradnoj igri od trenutka objavljivanja do kraja Nagradne igre.

Svi pobjednički profili će biti objavljeni u dijelu "Dobitnici", i to njihovo: Ime, Prezime, Adresa i materijal pobjedničkih profila.

FOND NAGRADA

Svi dobitnici će biti nagrađeni nagradom koja je definirana u djelu "Nagrade" na internet stranici www.blackneasy.com.

Ukupan nagradni fond čine:

Ukupno zbir nagrada po jednoj zoni zabave za kolege iznosi 367,60 KM sa uračunatim PDV-om, odnosno za dvije zone zabave za kolege to iznosi 1102,80 KM sa uračunatim PDV-om.

Ukupni nagradni Fond za Federaciju BiH sa uračunatim PDV-om iznosi 3.938,40 KM.

PREUZIMANJE NAGRADA

Učesnici koji su otvorili pobjednički profil će biti kontaktirani od strane Organizatora Nagradne igre putem broja telefona koji ostavljaju prilikom aktiviranja profila. Pobjednici će biti kontaktirani najkasnije pet dana od završetka nagradne igre, a prije objavljivanja pobjedničkog profila na internet stranici. Pobjednici će biti objavljeni na internet stranici www.blackneasy.com. Učesnik mora da ispunjava sve uslove Nagradne igre, što provjerava stručni žiri prilikom izbora profila i u razgovoru sa potencijalnim pobjednikom. Nagrade se dodjeljuju lično. O terminu i lokaciji preuzimanja nagrade se stručni žiri dogovara sa dobitnikom. Dobitnik prilikom preuzimanja nagrade potpisuje izjavu da je u cijelosti preuzeo nagradu. Pri preuzimanju nagrade biće utvrđen identitet dobitnika, koji je dužan da podnese na uvid lični dokument iz kojeg će se uzeti sljedeći podaci: ime i prezime, datum i godina rođenja, adresa prebivališta i JMBG koji služi kao dokaz o identitetu dobitnika.

Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili bilo koju drugu nagradu, robu ili uslugu.

Nagrade se ne mogu prenositi na druge osobe.

PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo na učestvovanje u nagradnoj igri "KOLEGENDE" imaju sve osobe preko 18 godina starosti koje su nastanjene/imaju stalno mjesto boravka na teritoriji Federacije BiH, koji prihvaćaju odredbe i uvjete ovih Pravila (u daljem tekstu Učesnici/Sudionici).

Osobe koje su uključene u organizaciju i pripremu nagradne igre, a naručito uposlenici Organizatora i članovi njihove najbliže porodice ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri.

Maloljetna lica imaju pravo da učestvuju u nagradnoj igri u skladu sa zakonom.

Ukoliko je učesnik maloljetna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je po zakonu ili odluci državnog organa dužna da se stara o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

DISKVALIFIKACIJA

Svi profili čija je sadržina protivna prinudnim propisima, javnom poretku, pravilima morala, kao i profili komercijalnog karaktera i oni koji na bilo koji način zloupotrebljavaju Nagradnu igru biće automatski diskvalifikovani prije objavljivanja. Biti će uklonjeni profili koji se dovode u vezu sa: nasiljem, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, vjersku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promoviranja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.).

Ukoliko Organizator utvrdi nepravilnosti i zloupotrebu prilikom share-ovanja profila i korištenje nedozvoljenih alata za dobijanje većeg broja share-ova od strane Učesnika, Organizator zadržava pravo da istog Učesnika diskvalificira.

Organizator zadržava pravo da ne podijeli nagrade u slučaju da:

AUTORSKA PRAVA

Učesnik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava na postavljenu fotografiju/video/tekst.

Učesnik mora imati pristanak svake osobe na postavljenoj fotografiji/videu za prijavu na ovu Nagradnu igru i korištenje u skladu s ovim Pravilima. Učesnik garantuje da postavljenom fotografijom/videom/tekstom u cijelosti ne krši autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Učesnik koji je postavio fotografiju/video/tekst. Učestvujući u Nagradnoj igri Učesnik kao autor fotografije/videa/teksta bezuslovno prenosi na Organizatora isključivo pravo korištenja u promotivne svrhe branda Black’n’Easy, bez potrebe za navođenjem imena autora i to vremenski, prostorno, medijski i sadržajno neograničeno te bez posebne naknade autoru osim nagrade na koju ima pravo ako je dobitnik Nagradne igre. Učesnik daje saglasnost Organizatoru da na osnovu svog prava iskorišćavanja iz ovog člana to pravo prenese na treće osobe u istom opsegu. Prijavom fotografije/videa/teksta na Nagradnoj igri, Učesnik osniva i prenosi na Organizatora neograničeno besplatno pravo iskorišćavanja fotografije/videa/teksta u bilo kom obliku i isključivo za internu upotrebu i promociju brenda Black n Easy.

OPŠTE ODREDBE

Učestvujući u Nagradnoj igri, Učesnik pristaje i suglasan je da se svi lični podaci koje daje prikupe, sačuvaju, obrađuju i koriste za Organizatora i pravno lice Grand d.o.o. i da ni na koji način neće biti korišteni u druge svrhe. Učesnici se za sva dodatna pitanja i informacije u vezi sa Nagradnom igrom mogu obratiti putem kontakt centra na sljedeći besplatan broj: 0800/200-003.

Dobitnik je dužan prilikom davanja podataka da da istinite, tačne i potpune kontakt podatke o sebi. Dobitnik je saglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke.

Dobitnici su saglasni sa načinom objave dobitničkih profila koji su prethodno definirani u ovom Pravilniku. Organizator će preuzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osigura zaštitu osobnih podataka učesnika, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka učesnika za vrijeme trajanja ove Nagradne igre u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Sudjelovanjem u nagradnoj igri učesnici prihvaćaju da Organizator i Društvo Grand d.o.o. mogu obrađivati njihove osobne podatke u svrhu provođenja Nagradne igre.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:

OPOREZIVANJE

Nagrade u ovoj Nagradnoj igri podliježu oporezivanju, što snosi Organizator.

Organizator će za nagrađene, koji prime nagradu, na vrijednost nagrade obračunati i uplatiti porez na dohodak građana u skladu sa važećim propisima u vezi sa istim.
Nagrađeni imaju obavezu da organizatoru prilikom potpisivanja izjave o preuzimanju nagrade dostave lične podatke, fotokopiju lične karte i adresu prebivališta, zbog obračuna i uplate poreza na dohodak građana prilikom preuzimanja nagrade.

PRAVO IZMJENE OPĆIH PRAVILA NAGRADNA IGRE

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, iz opravdanih razloga uz prethodno odobrenje nadležnih organa, izvrši izmjene Pravila ove Nagradne igre, uz obavezu da iste nakon izmjene, bez odlaganja, objavi na internet stranici www.blackneasy.com i u dnevnim novinama.

ŠTETA I VIŠA SILA

Organizatori i osobe uključene u sprovođenje Nagradne igre neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu uključujući izmaklu korist koja bi mogla proizaći iz učestvovanja u Nagradnoj igri ili iz korištenja ili nemogućnosti korištenja nagrade. Ako nastupe okolnosti, na koje organizatori ne mogu da utiču (viša sila), organizatori mogu da otkažu Nagradnu igru. U tom slučaju moraju da obavijeste učesnike putem internet stranice www.blackneasy.com, a ako je potrebno i na druge razumne načine. U takvom slučaju više sile organizatori neće biti odgovorni za nastalu štetu.

Odluka orgаnizаtorа o svim pitanjima koja se odnose na Nagradnu igru, odnosno na primjenu ovih pravila, biće konačna i važi za sve učesnike.

Učesnici Nagradne igre učešćem u Nagradnoj igri pristaju na pravo Organizatora na tumačenje ovih Pravila te prihvaćaju takvo tumačenje koje će se po potrebi izdati od strane Organizatora.

OBJAVLJIVANJE PRAVILA

Ovi opći uslovi i pravila Nagradna igre objavljeni su na internet stranici www.blackneasy.com i u jednim dnevnim novinama najkasnije 7 dana prije početka nagradne igre.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opći uslovi i pravila Nagradne igre stupaju na snagu danom objavljivanja.

Za sve sporove koji proizlaze iz Nagradne igre koji mogu nastati između priređivača/organizatora i nadležan je sud u Mostaru.


Broj: 763/2019

Dana 21.08.2019. godine


ATACO d.o.o. Mostar
Direktor
Miro Musa